DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ – OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Przedszkole nr 1 w Głubczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 1 w Głubczycach.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-15.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Przedszkolu nr 1 dla strony przedszkole1glubczyce.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

STRONA INTERNETOWA PRZEDSZKOLE1GLUBCZYCE.PL SPEŁNIA WYMAGANIA W 94,80%.

  • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
  • Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”.
  • Formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego tytułu
  • Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Pyrczak, przedszkole.nr.15@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774853143. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Głubczycach mieści się w jednym budynku przy ul. Jana Kochanowskiego 33:
a) Wejście do budynku z poziomu gruntu od strony wschodniej oddzielone jest ogrodzeniem składającym się z bramy i furtki. Furtkę można otworzyć przy pomocy przycisku znajdującego się przy furtce na słupku po lewej stronie na wysokości ok 1.60 m. Drugie wejście – ewakuacyjne z poziomu sześciu schodów od strony południowo -zachodniej od ul. Powstańców. Trzecie wejście z poziomu gruntu od strony północnej – od podwórka. Budynek składa się z 3 kondygnacji. W budynku znajdują się 7 sal edukacyjnych, 3 pomieszczenia kuchni, 1 pomieszczenie intendentki, 1 pomieszczenie dyrektora, 1 magazyn żywnościowy, 2 pomieszczenia terapeutyczne, 1 pomieszczenie socjalne, piwnica składająca się z 5 pomieszczeń i przedsionka, 3 łazienki, 2 toalety dla dorosłych , 2 pomieszczenia gospodarcze. Budynek posiada klatkę schodową wyposażoną w schody. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu przez wideofon (znajdujący się w przedsionku przedszkola) pracownika. Na budynku znajduje się skrzynka pocztowa, w której można umieścić informację lub zapytanie. Przy wejściu głównym do budynku , na wysokości około 1,6 m jest umieszczony dzwonek do przywołania obsługi.

Przegląd deklaracji dostępności 28.02.2021r. – brak zmian

Przegląd deklaracji dostępności 28.02.2022r. – brak zmian

Przegląd deklaracji dostępności 13.01.2023r. – brak zmian

Przegląd deklaracji dostępności 01.02.2024r. – brak zmian

Skip to content